Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Trang được hiển thị (x) và tổng số trang (y) được hiển thị dạng Trang x/y. Khi bạn cuộn qua tài liệu bằng con chuột, số hiệu trang được hiển thị khi bạn buông nút trên chuột. Cuộn bằng thanh cuộn bên phải thì số hiệu trang được hiển thị dạng lời gợi ý Trợ giúp. Định dạng đánh số trang của thanh trạng thái và thanh cuộn là trùng.

Bạn có thể hiện/ẩn Bộ điều hướng bằng cách nhấn đôi vào trường Số hiệu trang.

Để tới trang riêng, gõ số hiệu trang ở nút xoay Trang trong Bộ điều hướng, sau đó bấm phím Enter.

Biểu tượng Ghi chú

Bằng cách bấm tổ hợp phím tắt Shift++F5, bạn chuyển đổi sang trường gõ số hiệu trang. Bấm phím Enter thì con trỏ di chuyển sang trang đã chọn.


Please support us!