Nâng lên với điểm phụ

Dịch đoạn văn (và các điểm phụ) lên bên trên đoạn văn trước. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Icon Move Up with Subpoints

Nâng lên với điểm phụ

Please support us!