Hạ một cấp với điểm phụ

Dịch đoạn văn (và các điểm phụ) xuống một cấp. Chỉ hiển thị khi con trỏ ở trong văn bản đã đánh số hay văn bản có dấu đầu dòng.

Biểu tượng

Hạ một cấp với điểm phụ

Please support us!