Bảng: Biến đổi

Nếu chế độ này hoạt động, thay đổi đến dòng và/hoặc cột ảnh hưởng đến kích cỡ của bảng.

Icon Table: Variable

Bảng: Biến đổi

Please support us!