Bảng: Cố định, Tỷ lệ

Nếu chế độ này hoạt động, thay đổi đến dòng và/hoặc cột sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ bảng.

Icon Table: Fixed, Proportional

Bảng: Cố định, Tỷ lệ

Please support us!