Bảng: Cố định

Nếu chế độ này hoạt động, thay đổi đến một dòng và/hoặc một cột chỉ ảnh hưởng đến các dòng và/hoặc cột bên cạnh.

Icon Table: Fixed

Bảng: Cố định

Please support us!