Chèn cột

Chèn một hay nhiều cột vào bảng, ở sau phần được chọn. Bạn có thể chèn nhiều cột cùng một lúc bằng cách mở hộp thoại (chọn lệnh Bảng > Chèn > Cột), hoặc bằng cách tô sáng vài cột trước khi bấm chuột vào biểu tượng. Cách thứ hai sẽ chèn cột có cùng một bề rộng tương ứng với các cột được chọn.

Biểu tượng

Chèn cột

Please support us!