Chèn hàng

Chèn một hay nhiều hàng ngang vào trong bảng, phía dưới phần lựa chọn. Bạn có thể chèn nhiều hơn một hàng ngang bằng cách mở hộp thoại (chọn lệnh Bảng > Chèn > Hàng), hoặc bằng cách chọn nhiều hơn một hàng ngang trước khi bấm chuột vào biểu tượng. Cách thứ hai chèn các hàng ngang mới vào bảng có bề cao bằng các hàng nguyên gốc đã được chọn.

Biểu tượng

Chèn hàng

Please support us!