Bỏ liên kết khung

Bỏ liên kết giữa hai khung. Bạn chỉ có thể bỏ liên kết nối từ khung được chọn đến khung đích.

Biểu tượng

Bỏ liên kết khung

Please support us!