Liên kết

Liên kết khung được chọn với khung kế tiếp. Văn bản tự động chuyển từ khung này sang khung khác.

Icon Link Frames

Liên kết khung

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!