Link Frames

Liên kết khung được chọn với khung kế tiếp. Văn bản tự động chuyển từ khung này sang khung khác.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Frame and Object - Link Frames.

On the Format bar, click the Link Frames icon.


Icon Link Frames

Liên kết khung

Please support us!