Chế độ chọn văn bản

Đặt chế độ lựa chọn từ trình đơn phụ: chế độ lựa chọn thông thường hay chế độ lựa chọn theo khối.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Sửa > Chế độ chọnChọn lệnh Sửa > Chế độ chọn


Trong chế độ lựa chọn thông thường, bạn có thể chọn đoạn văn có nhiều dòng bao gồm cả kết thúc dòng.

Trong chế độ lựa chọn theo khối, bạn có thể chọn một khối văn bản chứa trong một hình chữ nhật.

Please support us!