Chọn danh sách địa chỉ

Select the address list that you want to use for mail merge, then click OK.

Thêm

Chọn tập tin cơ sở dữ liệu mà chứa các địa chỉ mà bạn muốn dùng làm danh sách địa chỉ. Nếu tập tin này chứa nhiều bảng, hộp thoại Chọn bảng tự mở.

Tạo

Mở hộp thoại Danh sách địa chỉ mới, trong đó bạn có thể tạo một danh sách địa chỉ mới.

Lọc

Mở hộp thoại Lọc chuẩn, trong đó bạn có thể áp dụng các bộ lọc cho danh sách địa chỉ để hiển thị chỉ những người nhận bạn muốn thấy.

Sửa

Mở hộp thoại Danh sách địa chỉ mới, trong đó bạn có thể chỉnh sửa danh sách địa chỉ đã chọn.

Đổi bảng

Mở hộp thoại Chọn bảng, trong đó bạn có thể chọn bảng khác để trộn thư.

Please support us!