Chọn khối địa chỉ

Select, edit, or delete an address block layout for mail merge.

Select your preferred address block

Chọn khối trong danh sách mà bạn muốn dùng cho các địa chỉ trộn thư, sau đó nhắp vào nút OK.

Không bao giờ thêm quốc gia/miền

Loại trừ thông tin về quốc gia hay miền khỏi khối địa chỉ.

Lúc nào cũng thêm quốc gia/miền

Thêm thông tin về quốc gia hay miền vào khối địa chỉ.

Chỉ thêm quốc gia/miền nếu nó không phải:

Chỉ thêm thông tin về quốc gia hay miền trong khối địa chỉ nếu giá trị khác với giá trị bạn nhập vào hộp văn bản.

Nhập chuỗi quốc gia/miền mà sẽ không được in.

Mới

Mở hộp thoại Khối địa chỉ mới trong đó bạn có thể xác định một bố trí khối địa chỉ mới.

Sửa

Opens the Edit Address Block dialog where you can edit the selected address block layout.

Xoá

Xoá bố trí khối địa chỉ đã chọn.

Please support us!