Danh sách địa chỉ mới

Enter new addresses or edit the addresses for mail merge documents. When you click OK, a dialog prompts you for the location to save the address list.

Thông tin địa chỉ

Nhập hay chỉnh sửa nội dung trường cho mỗi người nhận thư trộn.

Hiện số hiệu mục nhập

Nhấn vào các nút để di chuyển qua lại giữa các bản ghi, hoặc nhập một số thứ tự bản ghi để hiển thị nó.

Mới

Thêm vào danh sách địa chỉ một bản ghi trắng, mới.

Xoá

Xoá bản ghi đã chọn.

Tìm

Mở hộp thoại Tìm mục nhập. Bạn cũng có thể để lại hộp thoại mở trong khi chỉnh sửa mục nhập.

Tùy biến

Mở hộp thoại Tùy biến danh sách địa chỉ: bạn có thể sắp đặt lại các trường, thay đổi tên của trường, và thêm hay xoá trường.

Please support us!