New Address Block or Edit Address Block

Ghi rõ cách định vị các trường dữ liệu địa chỉ dưới dạng một khối địa chỉ trong các thư trộn.

Address elements

Chọn một trường địa chỉ nào đó, sau đó kéo nó sang danh sách khác.

>

Thêm trường đã chọn từ danh sách phần tử địa chỉ vào danh sách khác. Bạn cũng có thể thêm cùng một trường nhiều lần.

<

Nút này gỡ bỏ trường đã chọn khỏi danh sách khác.

Drag address elements here

Sắp đặt các trường, dùng chức năng kéo và thả hay các nút mũi tên.

Xem thử

Hiển thị ô xem thử của bản ghi cơ sở dữ liệu thứ nhất với bố trí khối địa chỉ hiện thời.

(Nút mũi tên)

Chọn một mục nào đó trong danh sách, sau đó nhấn vào một nút mũi tên để dời nó.

Please support us!