Tìm mục

Searches for a record or recipient in the mail merge address list.

Tìm

Nhập chuỗi tìm kiếm.

Chỉ tìm trong

Hạn chế tiến trình tìm kiếm thành một trường dữ liệu.

Select the data field where you want to search for the text.

Tìm

Hiển thị mục kế tiếp chứa chuỗi tìm kiếm.

Please support us!