Email Message

Type the message and the salutation for files that you send as email attachments.

This email should contain a salutation

Adds a salutation to the email.

Chèn lời chào riêng

Thêm một lời chào cá nhân. Để sử dụng lời chào mặc định, tắt tùy chọn này.

Nữ

Chọn lời chào riêng thích hợp với người nhận là người đàn bà.

Mới

Mở hộp thoại Lời chào riêng cho người nhận nữ.

Nam

Chọn lời chào riêng cho người nhận là nam.

Mới

Mở hộp thoại Lời chào riêng cho người nhận nam.

Tên trường

Chọn tên trường của trường cơ sở dữ liệu địa chỉ có thông tin về giới tính.

Giá trị trường

Chọn giá trị trường cho biết giới tính của người nhận.

Lời chào chung

Chọn lời chào cần dùng nếu không thể tạo một lời chào riêng.

Bạn viết thư ở đây

Enter the main text of the email.

Please support us!