Tùy biến danh sách địa chỉ

Tùy biến danh sách địa chỉ đối với các thư trộn.

Phần tử danh sách địa chỉ

Chọn những trường mà bạn muốn di chuyển, xoá hoặc có tên bạn muốn thay đổi.

^

Nhấn nút này để nâng trường đã chọn lên một mục trong danh sách.

v

Nhấn nút này để hạ trường đã chọn xuống một mục trong danh sách.

Thêm

Chèn một trường văn bản mới.

Xoá

Xoá trường đã chọn.

Thay tên

Thay đổi tên của trường đã chọn.

Please support us!