Mail Merge Wizard - Adjust layout

Specify the position of the address blocks and salutations on the documents.

Address Block Position

Từ bên trên

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên trên của trang và cạnh bên trên của khối địa chỉ.

Canh lề theo thân

Sắp hàng khung mà chứa khối địa chỉ theo lề bên trái của trang.

Từ bên trái

Nhập khoảng cách cần để lại giữa cạnh bên trái của trang và cạnh bên trái của khối địa chỉ.

Salutation Position

Lên

Dời lời chào lên trên.

Xuống

Dời lời chào xuống dưới.

Preview area

Provides a preview of the salutation positioning on the page.

Thu Phóng

Chọn hệ số thu phóng cho ô xem thử trang.

Hãy sử dụng các câu lệnh trong trình đơn ngữ cảnh của ô xem thử, để dời ô xem lên trên và xuống dưới.

Press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!