Mail Merge Wizard - Create salutation

Specify the properties for the salutation. If the mail merge database contains gender information, you can specify different salutations based on the gender of the recipient.

Tài liệu này nên chứa lời chào

Thêm một lời chào.

Chèn lời chào riêng

Thêm vào thư trộn một lời chào riêng. Để sử dụng lời chào mặc định, tắt tùy chọn này.

Nữ

Chọn lời chào riêng thích hợp với người nhận là người đàn bà.

Mới

Mở hộp thoại Lời chào riêng (người nhận nữ).

Nam

Chọn lời chào riêng cho người nhận là nam.

Mới

Mở hộp thoại Lời chào riêng (người nhận nam).

Tên trường

Chọn tên trường của trường cơ sở dữ liệu địa chỉ có thông tin về giới tính.

Giá trị trường

Chọn giá trị trường cho biết giới tính của người nhận.

Lời chào chung

Chọn lời chào mặc định trong trường hợp bạn không chỉ rõ một lời chào riêng.

Xem thử

Hiển thị ô xem thử của lời chào.

Khớp trường

Mở hộp thoại Khớp trường.

(Các nút duyệt)

Hãy dùng các nút duyệt để xem thử thông tin từ bản ghi dữ liệu trước hay kế tiếp.

Next step: Mail Merge Wizard - Adjust layout

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!