Trợ lý trộn thư > Địa chỉ

Specify the recipients for the mail merge document as well as the layout of the address block.

Biểu tượng Ghi chú

The Mail Merge wizard opens to this page if you start the wizard in a text document that already contains address database fields. If the wizard opens directly to this page, the Select Address List button is called Select Different Address List.


Biểu tượng Ghi chú

The title of this page is Insert address block for letters and Select address list for email messages.


Select Address List

Mở hộp thoại Chọn danh sách địa chỉ, trong đó bạn có thể chọn một nguồn dữ liệu lấy các địa chỉ, hoặc thêm các địa chỉ mới, hoặc gõ một danh sách địa chỉ mới.

Biểu tượng Cảnh báo

Khi bạn chỉnh sửa các bản ghi trong một nguồn dữ liệu bảng tính Calc đang được dùng để trộn thư, thì không thấy được các thay đổi này khi đang trộn thư.


Tài liệu này sẽ phải chứa một khối địa chỉ

Thêm một khối địa chỉ vào thư trộn thư.

Chọn bố trí khối địa chỉ mà bạn muốn dùng.

Biểu tượng Cảnh báo

If you select This document shall contain an address block, the third and fourth substeps become enabled on this page. Then you have to match the address block elements and the field names used in the mail.


Thu hồi dòng chứa chỉ trường rỗng

Bật tùy chọn này để loại các dòng trống trong địa chỉ.

Thêm

Mở hộp thoại Chọn khối địa chỉ.

Khớp trường

Mở hộp thoại Khớp trường.

Biểu tượng Cảnh báo

Unless all address elements are matched with a column header, you cannot finish the Mail Merge wizard with the Finish button or continue to the fourth step of the wizard.


(Các nút duyệt)

Hãy dùng các nút duyệt để xem thử thông tin từ bản ghi dữ liệu trước hay kế tiếp.

Next step: Mail Merge Wizard - Create salutation

Alternatively you can press the Finish button and use the Mail Merge Toolbar to finish the mail merge process.

Please support us!