Mail Merge Wizard - Select starting document

Specify the document that you want to use as a base for the mail merge document.

Dùng tài liệu hiện tại

Dùng tài liệu Writer hiện tại làm tài liệu gốc cho thư trộn.

Tạo một tài liệu mới

Tạo một tài liệu Writer mới dùng để trộn thư.

Bắt đầu từ tài liệu đã tồn tại

Chọn một tài liệu Writer đã tồn tại làm tài liệu gốc để trộn thư.

Duyệt

Locate the Writer document that you want to use, and then click Open.

Bắt đầu từ mẫu

Chọn mẫu từ đó bạn muốn tạo thư trộn.

Duyệt

Opens a template selector dialog.

Bắt đầu từ tài liệu gốc vừa lưu

Dùng một thư trộn đã tồn tại làm gốc cho một thư trộn mới.

Chọn tài liệu.

Next step: Mail Merge Wizard - Select document type

Please support us!