Text Box and Shape

Opens a submenu to edit the properties of the selected textbox or shape.

Vị trí và Kích cỡ

Thay đổi kích cỡ về, di chuyển, xoay hay làm xiên đối tượng đã chọn.

Đường

Đặt các tùy chọn định dạng cho đường đã chọn.

Vùng

Đặt các thuộc tính tô đầy của đối tượng vẽ đã chọn.

Text Attributes

Đặt các thuộc tính về chức năng bố trí và thả neo cho văn bản trên đối tượng kiểu vẽ hay văn bản đã chọn.

Chữ nghệ thuật

Chỉnh sửa các hiệu ứng chữ nghệ thuật của đối tượng đã được tạo bởi hộp thoại Chữ nghệ thuật trước đây.

Please support us!