Cập nhật

Cập nhật các mục trong tài liệu hiện tại mà có nội dung động, v.d. trường và hạng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật.


Cập nhật tất cả

Cập nhật tất cả các liên kết, trường, chỉ mục, mục lục và định dạng trang trong tài liệu hiện tại.

Trường

Cập nhật nội dung của tất cả các trường trong tài liệu hiện tại.

Liên kết

Cập nhật các liên kết trong tài liệu hiện tại.

Chỉ mục hiện thời

Cập nhật chỉ mục hiện thời. Chỉ mục hiện thời là chỉ mục đang chứa con trỏ.

Mọi mục lục và chỉ mục

Cập nhật tất cả các mục lục và chỉ mục trong tài liệu hiện tại. Bạn không cần đặt con trỏ trong một mục lục hay chỉ mục trước khi dùng lệnh này.

Mọi đồ thị

Cập nhật các đồ thị trong tài liệu hiện tại.

Định dạng trang

Cập nhật các định dạng trang trong tài liệu, và tính lại tổng số trang được hiển thị trên Thanh Trạng Thái.

Please support us!