Cập nhật tất cả

Cập nhật tất cả các liên kết, trường, chỉ mục, mục lục và định dạng trang trong tài liệu hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Cập nhật tất cả.


Please support us!