Chỉ mục hiện thời

Cập nhật chỉ mục hiện thời. Chỉ mục hiện thời là chỉ mục đang chứa con trỏ.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Công cụ > Cập nhật > Chỉ mục hiện thời.


Bạn cũng có thể nhấn chuột phải vào một chỉ mục hay mục lục, sau đó chọn lệnh Cập nhật mục lục/chỉ mục. Trình đơn ngữ cảnh cũng chứa những lệnh này:

Edit Index or Table of Contents

Chỉnh sửa chỉ mục hay mục lục hiện tại.

Delete Index or Table of Contents

Xoá chỉ mục hay mục lục hiện tại.

Please support us!