Định dạng trang

Cập nhật các định dạng trang trong tài liệu, và tính lại tổng số trang được hiển thị trên Thanh Trạng Thái.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - Update - Page Formatting


Trong tài liệu dài, tiến trình cập nhật định dạng trang có thể kéo dài một lát.

Please support us!