Tính

Tính công thức đã chọn, và sao chép kết quả vào bảng nháp.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Công cụ > Tính.

+ plus sign


Tính công thức phức tạp trong tài liệu văn bản

Hiển thị kết quả phép tính bảng trong bảng khác

Please support us!