Chuyển đổi Văn bản sang Bảng

Chuyển đổi văn bản đã chọn sang một bảng, hoặc chuyển đổi bảng đã chọn sang văn bản.

Để truy cập lệnh này...

Chọn lệnh Bảng > Chuyển đổi > Văn bản sang Bảng.


Các tùy chọn được hiển thị trong hộp thoại này thì phụ thuộc vào kiểu chức năng chuyển đổi.

Phân cách văn bản ở

Một dấu phân cách, như một khoảng tab, đánh dấu các biên cột trong văn bản đã chọn. Mỗi đoạn văn trong vùng chọn được chuyển đổi sang một hàng trong bảng. Tương tự, khi bạn chuyển đổi một bảng sang văn bản, các dấu phân cách cột được thay đổi thành ký tự bạn ghi rõ, và mỗi hàng được chuyển đổi sang một đoạn văn riêng.

Tab

Converts the text to a table using tabs as column markers.

Dấu chấm phẩy

Converts the text to a table using semi-colons (;) as column markers.

Đoạn văn

Converts the text to a table using paragraphs as column markers.

Khác:

Converts the text to a table using the character that you type in the box as a column marker.

Hộp văn bản

Type the character that you want to use as a column marker.

Mọi cột có cùng bề rộng

Creates columns of equal width, regardless of the position of the column marker.

Tự động Định dạng

Opens the AutoFormat dialog, where you can select a predefined layout for table.

Tùy chọn

Tiêu đề

Formats the first row of the new table as a heading.

Lặp lại tiêu đề

Repeats the table header on each page that the table spans.

Những ... hàm đầu tiên

Lặp lại n hàng đầu dưới dạng tiêu đề.

Không xẻ bảng

Does not divide the table across pages.

Viền

Adds a border to the table and the table cells.

Please support us!