Endnote Settings

Ghi chú định dạng cho các kết chú. Kiểu đánh số và các kiểu dáng có thể áp dụng cho kết chú thì là những tùy chọn sẵn sàng.

Để truy cập lệnh này...

Chọn tabCông cụ - Cước chú/Ghi chú - Ghi chú


Tự động Đánh số

Đánh số

Select the numbering scheme that you want to use.

Lựa chọn

Mô tả

1, 2, 3

Chữ số A Rập

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Chữ số La Mã (chữ hoa)

i, ii, iii

Chữ số La Mã (chữ thường)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Bắt đầu ở

Nhập con số thích hợp trong tài liệu. Có ích nếu bạn muốn kết chú xảy ra qua nhiều tài liệu.

Trước

Nhập chuỗi mà bạn muốn hiển thị phía trước số thứ tự kết chú trong văn bản ghi chú. Thí dụ, gõ « về: » để hiển thị « về: 1 ».

Sau

Nhập chuỗi mà bạn muốn hiển thị phía sau số thứ tự kết chú trong văn bản ghi chú. Thí dụ, gõ « ) » để hiển thị « 1) ».

Kiểu dáng

To ensure a uniform appearance for the endnotes in your document, assign a paragraph style, and assign character styles to the endnote anchor number and the number in the endnote area.

Đoạn văn

Select the paragraph style for the endnote text. Only special styles can be selected.

Trang

Select the page style that you want to use for endnotes.

Vùng văn bản

Select the character style that you want to use for endnote anchors in the text area of your document.

Vùng kết chú

Select the character style that you want to use for the endnote numbers in the endnote area.

Please support us!