Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Để truy cập lệnh này...

Chọn Công cụ - Cước chú/Ghi chú - Cước chú


note

To set additional option for footnotes, choose Format - Page Style, and then click the Footnote tab.


Tự động Đánh số

Đánh số

Select the numbering scheme that you want to use.

Lựa chọn

Mô tả

1, 2, 3

Chữ số A Rập

A, B, C

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, AB, AC, ...

a, b, c

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, ab, ac, ...

I, II, III

Chữ số La Mã (chữ hoa)

i, ii, iii

Chữ số La Mã (chữ thường)

A,... AA,... AAA,...

Alphabetical numbering with uppercase letters A–Z
After item 26, numbering continues AA, BB, CC, ...

a,... aa,... aaa,...

Alphabetical numbering with lowercase letters a–z
After item 26, numbering continues aa, bb, cc, ...


Đếm

Select the numbering option for the footnotes.

Tùy chọn

Nghĩa

Từng trang

Bắt đầu lại tiến trình đánh số cước chú ở đầu mỗi trang, Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu tùy chọn Kết thúc trang đã được bật trong vùng Vị trí.

Từng chương

Bắt đầu lại tiến trình đánh số cước chú ở đầu mỗi chương.

Từng tài liệu

Đánh số liên tục các cước chú trong tài liệu.


Trước

Nhập chuỗi bạn muốn hiển thị phía trước con số cước chú trong văn bản ghi chú. Thí dụ, gõ « Tới » để hiển thị « Tới 1 ».

Sau

Nhập chuỗi bạn muốn hiển thị phía sau con số cước chú trong văn bản ghi chú. Thí dụ, gõ « ) » để hiển thị « 1) ».

tip

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Bắt đầu ở

Nhập con số dành cho cước chú thứ nhất trong tài liệu. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu bạn đá bật tùy chọn « Từng tài liệu » trong hộp Đếm.

Vị trí

Kết thúc trang

Displays footnotes at the bottom of the page.

Kết thúc tài liệu

Displays footnotes at the end of the document as endnotes.

Kiểu dáng

To ensure a uniform appearance for the footnotes in your document, assign a paragraph style to the footnote text, and assign character styles to the footnote anchor number and the number in the footnote area.

Đoạn văn

Select the paragraph style for the footnote text. Only special styles can be selected.

Trang

Select the page style that you want to use for footnotes.

Biểu tượng Ghi chú

Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu tùy chọn Kết thúc tài liệu đã được bật trong vùng Vị trí.


Vùng văn bản

Select the character style that you want to use for footnote anchors in the text area of your document.

Vùng cước chú

Select the character style that you want to use for the footnote numbers in the footnote area.

Thông báo tiếp tục

Kết thúc Cước chú

Nhập chuỗi bạn muốn hiển thị khi cước chú cũng tiếp tục tới trang kế tiếp. Thí dụ « Tiếp tục trên trang ». LibreOffice Writer tự động chèn số thứ tự của trang sau.

Đầu trang sau

Nhập chuỗi bạn muốn hiển thị trên trang tới đó cước chú tiếp tục. Thí dụ « Tiếp tục từ trang ». LibreOffice Writer tự động chèn số thứ tự của trang trước.

Please support us!