Tùy chọn Cước chú/Kết chú

Ghi rõ thiết lập hiển thị cho các cước/kết chú.

Để truy cập lệnh này...

Chọn Công cụ - Cước chú


Footnote Settings

Specifies the formatting for footnotes.

Endnote Settings

Ghi chú định dạng cho các kết chú. Kiểu đánh số và các kiểu dáng có thể áp dụng cho kết chú thì là những tùy chọn sẵn sàng.

Please support us!