Xẻ bảng

Chia bảng hiện tại ra hai bảng riêng ở vị trí của con trỏ. Bạn cũng có thể truy cập đến chức năng này bằng cách nhấn chuột phải vào một ô cua bảng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Table - Split Table.


Chế độ

Chép tiêu đề

Includes the first row of the original table as the first row of the second table.

Tiêu đề riêng (áp dụng kiểu dáng)

Inserts a blank header row in the second table that is formatted with the style of the first row in the original table.

Tiêu đề riêng

Inserts an additional blank row in the second table.

Không có tiêu đề

Splits the table without copying the header row.

Biểu tượng Cảnh báo

Khi bạn xẻ một bảng chứa công thức, các công chức này có thể bị ảnh hưởng.


Please support us!