Load Styles

Imports formatting styles from another document or template into the current document.

Để truy cập lệnh này...

Choose Styles - Load Styles

In the Styles window. Click the Styles action icon on the top right of the Styles window and keep the mouse button pressed. Choose Load Styles from the submenu.

Different ways to open Styles window:

  • Press F11

  • Choose View - Styles

  • Choose Styles - Manage Styles


Loại

Liệt kê các phân loại mẫu sẵn sàng. Trong danh sách các Mẫu nhấn vào một phân loại nào đó để xem nội dung của nó.

Mẫu

Liệt kê các mẫu sẵn sàng cho phân loại đã chọn.

Văn bản

Nạp vào tài liệu hiện tại các kiểu dáng kiểu đoạn văn và ký tự từ tập tin đã chọn.

Khung

Nạp vào tài liệu hiện tại các kiểu dáng khung từ tập tin đã chọn.

Pages

Nạp vào tài liệu hiện tại các kiểu dáng trang từ tập tin đã chọn.

Đánh số

Nạp vào tài liệu hiện tại các kiểu dáng đánh số từ tập tin đã chọn.

Ghi đè

Thay thế các kiểu dáng trong tài liệu hiện tại mà có cùng tên với các kiểu dáng bạn đang nạp.

warning

Các kiểu dáng có tên trùng thì được tự động ghi đè.


From File

Tìm tập tin chứa các kiểu dáng bạn muốn nạp, sau đó nhấn vào nút Mở.

Please support us!