Áp dụng

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply.


Tự động sửa lỗi cho Đánh dấu / đánh số

Để tạo một danh sách có dấu đầu dòng, gõ một dấu gạch nối (-), một dấu sao (*), hoặc một dấu cộng (+), sau đó một dấu cách hay ký tự Tab ở đầu của đoạn văn.

Để tạo một danh sách đánh số thứ tự, gõ một con số, sau đó một dấu chấm (.), rồi một dấu cách hay ký tự Tab ở đầu của đoạn văn.

note

Automatic numbering is only applied to paragraphs formatted with the “Default Paragraph Style”, “Body Text”, or “Body Text, Indented” paragraph styles.


Please support us!