Tự động Định dạng cho các Bảng

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Để truy cập lệnh này...

Choose Table - AutoFormat Styles (with cursor in a table).


Áp dụng Tự động Định dạng cho Bảng

  1. Nhấn vào một ô bảng, hoặc chọn những ô bạn muốn định dạng.

  2. Chọn lệnh Bảng > Tự động Định dạng, sau đó nhấn vào định dạng bạn muốn áp dụng,.

  3. Nhấn vào nút OK.

Định dạng

Liệt kê các kiểu dáng định dạng sẵn sàng cho bảng. Nhấn vào định dạng bạn muốn áp dụng, sau đó nhấn vào nút OK.

Thêm

Adds a new table style to the list.

  1. Định dạng một bảng trong tài liệu.

  2. Lựa chọn bảng, sau đó chọn lệnh Bảng > Tự động Định dạng.

  3. Nhấn vào nút Thêm.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

Xoá

Deletes the selected table style. You cannot delete "Default Table Style".

Thay tên

Changes the name of the selected table style. You cannot rename "Default Table Style".

Định dạng

Select the formatting attributes to include in the selected table style.

Định dạng số

Includes numbering formats in the selected table style.

Phông

Includes font formatting in the selected table style.

Canh lề

Includes alignment settings in the selected table style.

Borders

Includes border styles in the selected table style.

Mẫu

Includes background styles in the selected table style.

Please support us!