While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing.


Bạn có thể sử dụng chức năng Tự động Sửa lỗi để định dạng các tài liệu dạng văn bản và các tập tin thuần văn bản mã ASCII, nhưng không áp dụng được với các kí tự mà bạn đã định dạng bằng tay. Tự động điền nốt từ chỉ xuất hiện sau khi bạn gõ một từ lần thứ hai trong cùng một tài liệu.

tip

Để hoàn tác Tự động Sửa gần nhất, chọn lệnh Sửa - Hủy bước.


When you apply automatic formats, the following rules apply:

AutoCorrect for Headings

A paragraph is formatted as a heading when the following conditions are met:

  1. paragraph begins with a capital letter

  2. paragraph does not end with a punctuation mark

  3. empty paragraph above and below the paragraph

AutoCorrect for Separator Lines

If you type three or more hyphens (---) or certain other characters in a row and then press Enter, the paragraph is replaced by a horizontal line as wide as the page. The line is actually the lower border of the preceding paragraph. The bottom padding of such a paragraph will be set to 0.75 mm. The following rules apply:

  1. Three hyphens (-) yield a single line (0.05 pt thick).

  2. Three underscores (_) yield a single line (0.75 pt thick).

  3. Three equal signs (=) yield a thin double line (0.75 pt thick).

  4. Three asterisk signs (*) yield a thick/thin double line (2.25 pt thick).

  5. Three tilde signs (~) yield a thin/thick double line (2.25 pt thick).

  6. Three hash signs (#) yield a medium double line (1.5 pt thick).

Please support us!