Tự động Sửa

Tự động định dạng các tập tin dựa theo phần tùy chọn mà bạn đã đặt dưới Công cụ - Tự động Sửa lỗi.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect.


While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Áp dụng

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Áp dụng và Sửa các Thay đổi

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

Tùy chọn Tự động Sửa

Mở hộp thoại Tự Động Sửa

Để mở hộp thoại Tự động Định dạng cho Bảng, nhấn chuột vào một ô của bảng, sau đó chọn mục Bảng > Tự động Định dạng.

Please support us!