Tự động Sửa

Tự động định dạng các tập tin dựa theo phần tùy chọn mà bạn đã đặt dưới Công cụ - Tự động Sửa lỗi.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect.


While Typing

Automatically formats the document while you type. To set the formatting options, choose Tools - AutoCorrect - Options, and then click the Options tab.

Áp dụng

Automatically formats a document or a selection according to the options set in the AutoCorrect Options tab.

To select options, choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options, click the Options tab, then select options in the [M] column to be applied when the Apply command is chosen.

Áp dụng và Sửa các Thay đổi

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options. In a dialog, you are asked to accept or reject the changes.

Tùy chọn Tự động Sửa

Mở hộp thoại Tự Động Sửa

To open the AutoFormat for Tables dialog, click in a table cell, and then choose Table - AutoFormat Styles.

Please support us!