Styles (Sidebar)

Use the Styles deck of the Sidebar to apply, create, edit, and remove formatting styles. Double-click an entry to apply the style.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Styles.


To dock the Styles window, drag its title bar to the left or to the right side of the workspace. To undock the window, double-click a free space on its toolbar.

By default, the Styles deck displays a preview of the available styles. The previews can be disabled by unchecking the Show Previews box below the list of styles.

Phân loại kiểu dáng

Icon Paragraph Styles

Kiểu đoạn văn

Hiển thị các kiểu định dạng cho các đoạn văn bản. Sử dụng các kiểu đoạn văn để thực hiện cùng một định dạng, ví dụ như phông, cách đánh số và bố trí cho các đoạn văn trong tài liệu của bạn.

Icon Character Styles

Kiểu dáng Ký tự

Hiển thị kiểu định dạng cho các kí tự. Sử dụng kiểu kí tự để áp dụng kiểu phông cho các vùng được chọn trong đoạn văn bản.

Icon Frame Styles

Kiểu dáng khung

Hiển thị kiểu dáng định dạng cho các khung Sử dụng kiểu dáng khung để định dạng vị trí và bố trí của khung.

Icon Page Styles

Kiểu dáng Trang

Hiển thị kiểu dáng định dạng cho các trang. Sử dụng kiểu dáng trang để quyết định lớp trang, bao gồm sự xuất hiện của phần đầu/chân trang.

Icon List Styles

Kiểu dáng danh sách

Hiển thị kiểu dáng định dạng cho các danh sách được đánh số hoặc có dấu đầu dòng. Sử dụng kiểu dáng danh sách để định dạng các ký tự con số và dấu đầu dòng và xác định chỗ thụt vào đầu dòng.

Icon Table Styles

Table Styles

Displays formatting styles for tables. Use table styles to apply borders, backgrounds, fonts, alignment, and number formats to tables.

Icon Fill Format Mode

Fill Format Mode

Applies the selected style to the object or text that you select in the document. Click this icon, and then drag a selection in the document to apply the style. To exit this mode, click the icon again, or press Esc.

Icon New Style from Selection

Style actions menu

Mở một thực đơn nhỏ với nhiều lệnh hơn.

New Style from Selection

Tạo ra một kiểu dáng mới dựa trên kiểu định dạng của đoạn văn bản, trang hoặc vùng bạn đang chọn hiện tại.

Update Selected Style

The manually formatted attributes of the text at the cursor position in the document will be added to the style that is selected in the Styles window.

Load Styles

Mở hộp thoại Nạp kiểu dáng để nhập các kiểu dáng từ một tài liệu khác.

How to apply a Character style to a selected text

  1. Select the text.

  2. Double-click the desired character style in the Styles window.

How to apply a Paragraph style

  1. Place the cursor in the paragraph, or select multiple paragraphs.

  2. Double-click the desired paragraph style in the Styles window.

tip

You can assign shortcut keys to Styles from the Tools - Customize - Keyboard tab. Some shortcuts are predefined. (zero) applies the Text Body paragraph style. Heading 1 through Heading 5 paragraph styles can be applied by using the key and the heading number. For example applies the Heading 2 paragraph style.


tip

The Formatting (Styles) toolbar contains icons for applying and modifying styles.


Please support us!