Điều kiện

Xác định ở đây các điều kiện cho kiểu dáng điều kiện.

Để truy cập lệnh này...

Right-click a paragraph with style Body Text. Choose Paragraph - Edit Style - Condition tab.

Choose View - Styles (). Right-click any paragraph style. Choose New - Condition tab.


Kiểu dáng điều kiện là kiểu dáng đoạn văn có các thuộc tính khác nhau, phụ thuộc vào ngữ cảnh. Một khi xác định thì bạn không thể thay đổi các thuộc tính điều kiện của một kiểu dáng điều kiện.

LibreOffice áp dụng các thuộc tính đoạn văn của kiểu dáng điều kiện như được diễn tả sau (từ in đậm tương ứng với tên của trường hộp thoại): nếu một đoạn văn được định dạng với một kiểu dáng điều kiện nằm trong một Ngữ cảnh cũng có một Kiểu dáng đã Áp dụng được liên kết, thì dùngKiểu dáng Đoạn văn thuộc về điều kiện đó. Không có kiểu dáng được liên kết đến Ngữ cảnh thì tùy theo các thuộc tính được xác định trong kiểu dáng điều kiện. Mẫu thí dụ này minh hoạ quan hệ đó :

  1. Open a blank text document and write a short business letter with a header (Format - Page Style - Header).

  2. Define a new Paragraph Style by choosing New in the Styles window, and selecting all the paragraph properties that you want for your business letter in the Paragraph Style dialog. Name this style "Business letter".

  3. Sau đó thì nhấn vào thẻ Điều kiện và chọn trường Kiểu dáng điều kiện để xác định Kiểu dáng Đoạn văn mới dạng kiểu dáng điều kiện.

  4. Trong vùng Ngữ cảnh, chọn mục nhập phần đầu, và dưới Kiểu dáng Đoạn văn chọn kiểu dáng cho phần đầu trong thư doanh nghiệp của bạn, thí dụ, Kiểu dáng Đoạn văn mặc định « Tiêu đề ». Bạn cũng có thể chọn kiểu dáng riêng.

  5. Bạn có thể áp dụng Kiểu dáng Đoạn văn cho ngữ cảnh bằng cách nhấn đôi vào mục nhập đã chọn trong hộp liệt kê Kiểu dáng Đoạn văn, hoặc bằng cách sử dụng chức năng Gán.

  6. Nhấn vào nút OK để đong hộp thoại Kiểu dáng Đoạn văn, sau đó định dạng tất cả các đoạn văn trong thư doanh nghiệp, gồm có phần đầu, với Kiểu dáng Đoạn văn điều kiện « Thư doanh nghiệp ». (Khi bạn nhấn vào phần đầu, có lẽ bạn cần phải hiển thị mục Mọi kiểu dáng hoặc Kiểu dáng riêng trong danh sách kiểu dáng, để sử dụng kiểu dáng thư doanh nghiệp mới.

Chuỗi tiêu đề giờ có các thuộc tính bạn đã ghi rõ trong Kiểu dáng Đoạn văn Tiêu đề, còn các phần khác của đoạn văn có các thuộc tính được xác định trong Kiểu dáng Đoạn văn điều kiện cho thư doanh nghiệp.

tip

The Body Text style was created as a conditional style. Therefore, any styles you derive from it can be used as conditional styles.


Kiểu dáng Đoạn văn được áp dụng cho ngữ cảnh thì được dùng khi xuất theo định dạng khác (RTF, HTML v.v.).

Kiểu dáng điều kiện

Bật tùy chọn này để xác định một kiểu dáng mới dạng kiểu dáng điều kiện.

Ngữ cảnh

Here you can see the LibreOffice predefined contexts, including outline levels 1 to 10, list levels 1 to 10, table header, table contents, section, border, footnote, header and footer.

Applied Styles

Ở đây thì bạn có thể thấy danh sách các Kiểu dáng Đoạn văn được áp dụng cho một Ngữ cảnh

Paragraph Styles

Hộp liệt kê chứa tất cả các Kiểu dáng Đoạn văn có thể được gán cho một ngữ cảnh.

Nhóm kiểu dáng

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Tên

Nghĩa

Tự động

Hiển thị các kiểu dáng thích hợp với ngữ cảnh hiện thời.

Mọi kiểu dáng

Hiển thị tất cả các kiểu dáng của phân loại kiểu dáng đang dùng.

Kiểu dáng đã áp dụng

Hiển thị các kiểu dáng (của phân loại đã chọn) được áp dụng trong tài liệu hiện tại.

Kiểu dáng riêng

Hiển thị tất cả các kiểu dáng tự xác định trong phân loại kiểu dáng đã chọn.

Kiểu dáng Ký tự

Hiển thị các kiểu dáng định dạng cho văn bản.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Kiểu dáng danh sách

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Kiểu chỉ mục

Hiển thị các kiểu dáng định dạng cho chỉ mục.

Special Styles

Hiển thị các kiểu dáng định dạng cho các phần đầu/chân trang, cước/kết chú, bảng và phụ đề.

Kiểu dáng HTML

Hiển thị danh sách các kiểu dáng cho tài liệu HTML

Kiểu có điều kiện

Hiển thị kiểu có điều kiện của người sử dụng

Phân cấp

Hiển thị các kiểu trong phân loại đã chọn ở danh sách phân cấp. Để xem các kiểu ở nhánh, bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tên của nhánh.


Bỏ

Nhấn vào đây để gỡ bỏ ngữ cảnh hiện thời được gán cho kiểu dáng đã chọn.

Gán

Click Apply to apply the selected Paragraph Style to the defined context.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!