Kiểu dáng Đánh số

Here you can create a Numbering Style. The Numbering Styles are organized in the Styles window.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Styles (F11) - open context menu Modify/New (for List Styles).


Khi một Kiểu dáng Đánh số được tạo, một tên được gán cho hệ đánh số đó. Đó là lý do mẫu như vậy cũng được gọi như là « đánh số đặt tên ». Đánh số không đặt tên, mà được dùng trong định dạng trực tiếp, có thể được tạo trong hộp thoại Đánh số và Chấm điểm, dùng các biểu tượng của thanh đối tượng.

Tổ chức

Đặt các tùy chọn về kiểu dáng đã chọn.

Chấm điểm

Hiển thị các kiểu dáng chấm điểm khác nhau mà bạn có thể áp dụng.

Biểu tượng Ghi chú

Chấm điểm và đánh số cho đoạn văn chỉ có trong Writer, Impress and Draw


Numbering Style

Hiển thị các kiểu dáng đánh số khác nhau mà bạn có thể áp dụng.

Phác thảo

Hiển thị các kiểu dáng khác nhau mà bạn có thể áp dụng cho danh sách phân cấp. LibreOffice hỗ trợ đến chín cấp phác thảo trong phân cấp danh sách.

Image

Hiển thị những đồ họa khác nhau mà bạn có thể sử dụng như điểm chấm trong danh sách điểm chấm.

Vị trí

Sets the indent, spacing, and alignment options for the numbered or bulleted list.

Customize

Đặt các tùy chọn về định dạng cho danh sách kiểu đánh số hay chấm điểm. Bạn cũng có thể áp dụng định dạng cho mỗi cấp riêng trong phân cấp danh sách.

Đặt lại

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!