Kiểu dáng Ký tự

Ở đây thì bạn có thể tạo một kiểu dáng phông chữ.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for Character Styles).


Tổ chức

Đặt các tùy chọn về kiểu dáng đã chọn.

Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Hiệu ứng Phông

Specify the font effects that you want to use.

Highlighting

Applies the current highlight color to the background of a character style or text selection.

Hỗ trợ Ngôn ngữ Châu Á

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Specify the position, scaling, rotation, and spacing for characters.

Bố trí Châu Á

Đặt các tùy chọn về chức năng viết dòng đôi bằng ngôn ngữ Châu Á. Hãy chọn các ký tự trong văn bản, sau đó chọn lệnh này.

Đặt lại

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Chuẩn

Resets the values visible in the dialog back to the default installation values.

warning

Không hiển thị yêu cầu xác nhận trước khi nạp lại các giá trị mặc định.


Please support us!