Kiểu dáng trong Writer

The following information concerns Writer styles that you can apply using the Styles deck of the Sidebar.

If you want, you can edit the styles of the current document, and then save the document as a template. To save the document as template, choose File - Templates - Save as Template.

Phân loại kiểu dáng

These are the different categories of formatting styles.

Tên

Mô tả

Kiểu dáng Ký tự

Dùng các Kiểu dáng Ký tự để định dạng mỗi ký tự riêng, hoặc định dạng toàn từ hoặc cụm từ. Bạn cũng có thể lồng nhau các Kiểu dáng Ký tự.

Kiểu đoạn văn

Dùng Kiểu dáng Đoạn văn để định dạng các đoạn văn, gồm có kiểu và kích cỡ của phông chữ. Bạn cũng có thể chọn kiểu dáng đoạn văn để áp dụng cho đoạn văn kế tiếp.

Kiểu dáng khung

Dùng Kiểu dáng Khung để định dạng các khung kiểu văn bản và đồ họa.

Kiểu dáng Trang

Dùng Kiểu dáng Trang để tổ chức cấu trúc của tài liệu, và để thêm số thứ tự trang. Bạn cũng có thể ghi rõ kiểu dáng trang cần áp dụng cho trang thứ nhất nằm sau một chỗ ngắt trang.

Kiểu dáng danh sách

Use List Styles to format ordered or unordered lists.


Nhóm kiểu dáng

These are the style groups that you can display in the Styles window.

Tên

Nghĩa

Tự động

Hiển thị các kiểu dáng thích hợp với ngữ cảnh hiện thời.

Mọi kiểu dáng

Hiển thị tất cả các kiểu dáng của phân loại kiểu dáng đang dùng.

Kiểu dáng đã áp dụng

Hiển thị các kiểu dáng (của phân loại đã chọn) được áp dụng trong tài liệu hiện tại.

Kiểu dáng riêng

Hiển thị tất cả các kiểu dáng tự xác định trong phân loại kiểu dáng đã chọn.

Kiểu dáng Ký tự

Hiển thị các kiểu dáng định dạng cho văn bản.

Document Structure

Displays formatting styles for structuring documents.

Kiểu dáng danh sách

Displays formatting styles for ordered or unordered lists.

Kiểu chỉ mục

Hiển thị các kiểu dáng định dạng cho chỉ mục.

Special Styles

Hiển thị các kiểu dáng định dạng cho các phần đầu/chân trang, cước/kết chú, bảng và phụ đề.

Kiểu dáng HTML

Hiển thị danh sách các kiểu dáng cho tài liệu HTML

Kiểu có điều kiện

Hiển thị kiểu có điều kiện của người sử dụng

Phân cấp

Hiển thị các kiểu trong phân loại đã chọn ở danh sách phân cấp. Để xem các kiểu ở nhánh, bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tên của nhánh.


Please support us!