Delete

Xoá các cột đã chọn khỏi bảng.

Lệnh này chỉ sẵn sàng nếu con trỏ nằm trong bảng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Table - Delete - Columns.

On Table bar, click

Icon Delete Column

Xoá cột


Please support us!