Chọn

Chọn cột chứa con trỏ. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu con trỏ nằm trong bảng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Table - Select - Column.


Please support us!