Bề rộng tối ưu

Tự động điều chỉnh chiều rộng của cột để tương ứng với nội dung của các ô. Thay đổi chiều rộng của một cột sẽ không có tác động chiều rộng của các ô khác trong bảng. Chiều rộng của bảng không thể vượt quá chiều rộng của trang.

Thay đổi này có tác động chỉ những ô đã chọn. Bạn có thể điều chỉnh nhiều ô kề nhau nếu bạn lựa chọn các ô đồng thời.

Để truy cập lệnh này...

Choose Table - Autofit - Optimal Column Width.

Open Optimize Size toolbar from Table bar, click

Icon Optimal Column Width

Bề rộng cột tối ưu


Please support us!