Column Width

Thay đổi chiều rộng của những cột đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Table - Size - Column Width.

From the context menu:

Choose Size - Column Width.

From the tabbed interface:

On the Table menu of the Table tab, choose Column Width.


Bề rộng

Cột

Enter the column number of the column you want to change the width of.

Bề rộng

Enter the width that you want for the selected column(s).

Please support us!