Cột

Đặt chiều rộng của các cột, hoặc lựa chọn, chèn và xoá các cột.

Để truy cập lệnh này...

In the context menu of a cell, choose Column.


Bề rộng...

Thay đổi chiều rộng của những cột đã chọn.

Bề rộng Tối ưu

Tự động điều chỉnh chiều rộng của cột để tương ứng với nội dung của các ô. Thay đổi chiều rộng của một cột sẽ không có tác động chiều rộng của các ô khác trong bảng. Chiều rộng của bảng không thể vượt quá chiều rộng của trang.

Distribute Columns Equally

Chỉnh chiều rộng của các cột được lựa chọn theo kích thước của cột lớn nhất trong số chúng. Bề rộng tổng cộng của bảng không thể lớn hơn bề rộng của trang.

Chọn

Chọn cột chứa con trỏ. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu con trỏ nằm trong bảng.

Chèn...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Delete

Xoá các cột đã chọn khỏi bảng.

Please support us!