Cột

Đặt chiều rộng của các cột, hoặc lựa chọn, chèn và xoá các cột.

Để truy cập lệnh này...

In the context menu of a cell, choose Column.


Bề rộng...

Thay đổi chiều rộng của những cột đã chọn.

Optimal Column Width

Distribute Columns Evenly

Adjust the width of selected table columns so that each column has the same width. The table width and unselected columns remain unchanged.

Chọn

Chọn cột chứa con trỏ. Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu con trỏ nằm trong bảng.

Chèn...

Inserts a row or column into the table. This command is only available when the cursor is in a table.

Delete

Xoá các cột đã chọn khỏi bảng.

Please support us!