Xoá

Xoá những hàng đã chọn khỏi bảng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Table - Delete - Rows.

On Table bar, click

Biểu tượng

Xoá hàng


Please support us!