Xoá

Xoá những hàng đã chọn khỏi bảng.

Để truy cập lệnh này...

From toolbars:

Icon Delete Rows

Delete Rows


Please support us!