Chọn

Chọn hàng chứa con trỏ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Table - Select - Row.


Tùy chọn này chỉ sẵn sàng nếu con trỏ nằm trong một bảng.

Please support us!